گروه مدرسین أرگ

کلیه مدرسین این مجموعه دارای حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته مربوطه می باشند

مدرسین دارای سابقه حداقلی 5 تا 6 ساله تدریس خصوصی در دروس متعلق به ایشان بوده و کیفیت کار آموزشی آن ها را مدیریت مجموعه آموزشی أرگ تضمین می نماید.